Algemene voorwaarden

Elke van Veiligheidshopvanerp uitgegane aanbieding is vrijblijvend.

Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Veiligheidshopvanerp
onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren
De door Veiligheidshopvanerp opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op
de verkoop en levering vallende overheidslasten
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare
omstandigheden is Veiligheidshopvanerp gerechtigd de overeengekomen prijsdienovereenkomstig te verhogen.

Betaling van de gehele opdracht of, bij levering in gedeelten van de geleverde goederen
dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, binnen dertig (30) dagen na factuur
datum te geschieden.

Door Veiligheidshopvanerp overeengekomen leveringstijden zijn slechts streeftijden en gelden
dus steeds bij benadering. Veiligheidshopvanerp zal zich naar beste vermogen inspannen om deze leveringstijden aan te houden.

Overschrijding van de leveringstijd geeft de afnemer niet het recht op enige
schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst
voortvloeiende eigen verplichting. De afnemer is gerechtigd de overeenkomst door
middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien Veiligheidshopvanerp de te leveren
goederen niet binnen een door de afnemer na bovenbedoelde overschrijding schriftelijk
aangezegde redelijke termijn alsnog heeft geleverd.

Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al
dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of
door omstandigheden aan de kant van Veiligheidshopvanerp, zoals bedrijfsbezetting,
ziekte van personeel, vertraagde of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen,

De afnemer dient bij uiterlijk waarneembare gebreken en/of geleverde
hoeveelheden schriftelijk bij brief onder vermelding van leveringsdatum en
leveringsbonnummer te reclameren binnen acht (12) dagen na verzenddatum, bij gebreke
waarvan elke aanspraak jegens Veiligheidshopvanerp vervalt.Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koopphandel te Alkmaar onder nummer 370568809